Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem Świadczenia usług” określa zasady korzystania z usług podologicznych, dalej zwane „Usługa podologiczna” lub „Usługi podologiczne”, świadczonych w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska mieszczącym się we Bielsku-Białej, przy ulicy Młyńska 8, który jest dalej zwany: „Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska”
2. Przed przystąpieniem do dowolnej Usługi podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Przystąpienie do Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 2. Pacjenci

1. Dokonać rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w wizycie w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska,  podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna może wyłącznie osoba pełnoletnia, dalej zwana „Pacjentem”.
2. Dopuszcza się korzystanie z Usługi Podologicznej przez osoby niepełnoletnie, na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie, wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.
3. Pracownik Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska jest uprawniony do żądania w każdym czasie:
- przedłożenia stosownej zgody na piśmie,
- nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia lub celem potwierdzenia wyrażenia zgody lub do odmowy świadczenia Usługi podologicznej.

§ 3. Pracownicy

1. Pracownik, dalej zwany „Pracownik” to osoba świadczące pracę na rzecz Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska, wynikającą z zastosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Pracownik to osoba przeszkolona do wykonywania danych zabiegów, posiadająca odpowiednie uprawnienie i kwalifikacje do ich wykonywania poparte doświadczeniem przystosowana do pracy na danym stanowisku.
3. Pracownik to osoba uprawniona do wykonania Usługi podologiczej w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrowska.
4. Pracownik, przez przystąpieniem do Usługi podologiczej, obowiązany jest zapoznać Pacjenta z wymaganą dokumentacją oraz żądać od Pacjenta wyrażenia stosowanych zgód na piśmie przed przystąpieniem do Usługi podologicznej niezbędnych do wykonania usługi.
5. Pracownik, przez przystąpieniem do realizacji Usługi podologicznej obowiązany jest dysponować odpowiednio przygotowanym stanowiskiem pracy odpowiednio wyposażonym w materiały i narzędzia jednorazowe, materiały wielorazowe sterylne oraz sprzęt niezbędne do wykonania zabiegu.
6. Pracownik odpowiedzialny jest za sprzęt, jego poprawność działania i użycia.
7. Pracownik obowiązany jest do wykonania Usługi Podologicznej w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi procedurami i zgodnie ze sztuką zawodową zachowując przy tym odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne oraz przepisy BHP i PPOŻ.
8. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić właścicielowi Gabinetu.

§ 4. Rejestracja, rezygnacja, odwołanie Wizyty

1. Usługa Podologiczna świadczona jest wyłącznie w przypadku wcześniejszej rezerwacji wizyty – dalej zwana: „Wizytą”, poza sytuacją wyjątkową, w której Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Wizyty w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację – dalej zwaną: „Rejestracja” od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska.
4. W sytuacji gdy okaże się, że grafik obowiązujący w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
5. Podczas Rejestracji pracownik Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
6. Podczas Rejestracji pracownik Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska może poprosić o podanie danych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego,  adres e-mail oraz wiek Pacjenta.
7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o przesłanie na adres e-mailowy: info@podologia.bielsko.pl lub na podany numer telefonu  zdjęcia stopy lub jej części.
8. Dzień przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
9. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00 - Wizyta ta zostanie przez  Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska automatycznie anulowana.
10. Na Wizytę Pacjent powinien stawić się w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska w dniu wizyty co najmniej 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
11. Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika z przyczyn niezależnych od Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska i trwa dłużej niż 15 minut, Pacjenci zapisani na Wizyty, w miarę możliwości zostaną poinformowani o przesunięciu terminu Wizyt.
12. Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska zastrzega sobie do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 10 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
13. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania Usługi na rzecz Pacjenta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut, może jednak za wyraźną zgodą Pacjenta wykonać Usługę podologiczną umniejszając ją o opóźniony czas wedle uznania. Za tak wykonaną Usługę należy się cena w pełnej wysokości.
14. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty na 24 godziny przed umówionym terminem uprawnia Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska do obciążenia Pacjenta kosztami w wysokości 40 % wartości niewykonanej usługi.
15. Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska zaproponuje nowy termin Wizyty.
16. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji - przewiduje się możliwość przyjęcia Pacjenta bez uprzednio dokonanej przez niego rejestracji.
17. Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska nie udziela konsultacji i porad telefonicznych oraz nie wycenia usługi z zakresu  świadczonych Usług Podologicznych podczas rejestracji telefonicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej Wizyty.
18. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą a w przypadku zabiegu chirurgicznego na 48 godzin przed planowaną Wizytą. W przypadku umówionej wizyty po dniach wolnych np. w poniedziałek lub inny dzień następujący po święcie skutecznej rezygnacji z wizyty można dokonać wysyłając wiadomość tekstową SMS na podany numer telefon : +48 501 330 740

§ 5. Świadczenie usługi i przebieg wizyty

1. Zakres Usług Podologicznych świadczonych przez Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.podologia.bielsko.pl
2. Usługi Podologiczne wykonywane w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
3. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. „Karty wywiadu podologicznego”, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
4. Przed przystąpieniem do Usługi podologicznej Pacjent ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez pracownika udzielić informacji o swoim stanie zdrowia, przebytych i obecnych chorobach oraz trybie życia wypełnić stosowne dokumenty zgodnie z prawdą oraz wyrazić zgodę na wykonanie zabiegu.
5. Pacjent przed rozpoczęciem Usługi podologicznej ma obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Usługi.
6. Pracownik ma prawo odmówić wykonania Usługi podologicznej, jeśli obecny stan zdrowia Pacjenta jest przeciwwskazaniem do jego wykonania.
7. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wstępną wycenę Usługi Podologicznej.
8. Pacjent jest obowiązany nie utrudniać i nie opóźniać wykonania zabiegu szczególnie rozmowami telefonicznymi chyba, że za wyraźną zgodą Pracownika.

§ 6. Płatność za usługi

1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska pod adresem: www.podologia.bielsko.pl
2. Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska akceptuje takie formy płatności jak gotówka, karta płatnicza oraz bon podarunkowy.
3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.

§ 7. Reklamacja

1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać przyczyny zgłoszenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na w formie pisemnej osobiście w Gabinecie,  na adres e-mailowy info@podologia.bielsko.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Gabinecie Podologicznym Katarzyna Słup-Ostrawska lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej.
5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 8. Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
2. Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Gabiniecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska.
4. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Usługi przez Pracowników
5. Gabinet Podologiczny Katarzyna Słup-Ostrawska nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
6. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń, które zostały udzielone mu podczas wykonywanego zabiegu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu oraz do Cennika Gabinetu Podologicznego Katarzyna Słup-Ostrawska  
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.12.2019
5. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie internetowe pod adresem: www.podologia.bielsko.pl

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie regulaminu:
Katarzyna Słup-Ostrowska

Osoba odpowiedzialna za aktualizację regulaminu:
Katarzyna Słup-Ostrowska